Les espoirs des Sens s'amenuisent

Ilya Samsonov Ilya Samsonov, Luke Schenn et Brady Tkachuk - PC