Boxe : Shakeel Phinn stoppe Mario Aguilar au 4e

Vidéo : Phinn stoppe Aguilar au 4e