Tournoi Fury-Wilder-Joshua-Usyk : des négociations complexes