Patrick Charlebois, l'humain

Patrick Charlebois - rds.ca